Service nummer +31 (0) 85 06 60 247

Algemene Voorwaarden Leasing

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van IB Food-Machines. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die wij aanbieden en regelen de rechten en plichten van zowel ons als onze klanten. Hiernaast zijn de algemene voorwaarden te downloaden als PDF.
Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden leasing van IB-Solutions B.V., IB-Trade B.V. en IB-Lease B.V., handelend onder de naam van IB Food-Machines (hierna te noemen: “IB Food-Machines”). De volledige contactgegevens van IB Food-Machines zijn als volgt: De Meer 3 8321 MT Urk Nederland info@food-machines.com www.food-machines.com

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten tussen IB-Lease B.V. (KvK 68334583) gevestigd te Urk, Nederland, tevens handelend onder de naam IB Food-Machines, hierna te noemen “Food-Machines”, en een Huurder (daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Huurder is iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Food-Machines huurt (“het gehuurde”) dan wel met wie Food-Machines onderhandelt over de totstandkoming van een huurovereenkomst.
 3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Food-Machines, voor de uitvoering waarvan door Food-Machines derden worden ingeschakeld.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Food-Machines en de Huurder zullen op dat moment in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Food-Machines zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is vastgesteld.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Food-Machines daaraan niet gebonden.

Artikel 3. Maten, gewichten, afbeeldingen, technische specificaties

 1. Het is Food-Machines toegestaan af te wijken van verstrekte maten, gewichten, (technische) specificaties en dergelijke, voor zover een dergelijke afwijking van geringe betekenis is.
 2. Afbeeldingen, maten, gewichten, en (technische) specificaties opgenomen op de website, in prijslijsten en in brochures zijn niet bindend.
 3. De door Food-Machines verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen alleen ter verduidelijking.

Artikel 4. Contractsduur, uitvoeringstermijn, uitvoering, wijziging overeenkomst

 1. De huurovereenkomst tussen Food-Machines en Huurder wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Het gehuurde wordt aan het einde van de huurtermijn gereinigd en in originele verpakking tezamen met de handleiding en de meegeleverde (reserve)onderdelen onmiddellijk aan Food-Machines geretourneerd. Het gehuurde mag geen andere gebruikssporen vertonen dan die sporen veroorzaakt door het normale gebruik van het gehuurde.
 3. Leveringstermijnen kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Is voor de levering van het gehuurde een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Huurder Food-Machines eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Food-Machines dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Food-Machines heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Food-Machines aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de huurovereenkomst, tijdig aan Food-Machines worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de huurovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Food-Machines zijn verstrekt, heeft Food-Machines het recht de uitvoering van de huurovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Huurder in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Huurder de gegevens aan Food-Machines ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien de huurovereenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Food-Machines gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Huurder schriftelijk akkoord is gegaan met de opgegeven huurprijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde huurovereenkomst levert geen wanprestatie van Food-Machines op, en is voor de Huurder geen grond om de huurovereenkomst op te zeggen of te annuleren.
 7. Indien de Huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Food-Machines gehouden is, dan is de Huurder aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Food-Machines daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5. Risico-overgang, levering, vervoer

 1. Het risico van het gehuurde gaat over op de Huurder op het moment van levering, dat wil zeggen de ontvangst van het gehuurde op het door de Huurder opgegeven adres.
 2. Het rapport van vervoerder strekt tot volledig bewijs van aflevering aan de Huurder.
 3. Ingeval van weigering van de aflevering door de Huurder, zijn alle kosten die hiermee samenhangen (waaronder de retourvracht en opslagkosten) voor rekening van de Huurder.
 4. De kosten van vervoer naar Huurder en vice-versa en de kosten van verzekering tijdens het vervoer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van Huurder.
 5. De Huurder is gehouden alle noodzakelijke, gebruikelijke en/of wenselijke verzekeringen met betrekking tot het gehuurde te sluiten, in ieder geval vanaf het moment van de levering als bedoeld in artikel 5.1.

Artikel 6. Installatie, training, schade

 1. De Huurder installeert het gehuurde voor eigen rekening en risico.
 2. De Huurder is met betrekking tot het gehuurde verantwoordelijk voor de training en instructie van medewerkers.
 3. De door Huurder aan het gehuurde veroorzaakte schade, zal door Food-Machines op kosten van Huurder worden hersteld.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Food-Machines is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de huurovereenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien de Huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt.
 2. Voorts is Food-Machines bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de huurovereenkomst onmogelijk is, of indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst in redelijkheid niet van Food-Machines kan worden gevergd.
 3. Indien de huurovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Food-Machines op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en dient het gehuurde onmiddellijk aan Food-Machines geretourneerd te worden. Indien Food-Machines de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Food-Machines tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Huurder, of van schuldsanering, staat het Food-Machines vrij om de huurovereenkomst onmiddellijk en met directe ingang op te zeggen, zonder verplichting van haar kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Food-Machines op de Huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Huurder is verplicht tegenover derden, waaronder beslagleggende schuldeisers, kenbaar te maken dat het eigendomsrecht van het gehuurde aan Food-Machines toekomt.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

 1. Betaling van de huurprijs dient steeds te geschieden bij vooruitbetaling op of voor de eerste dag van elke maand. Over de huurprijs is omzetbelasting verschuldigd.
 2. Indien de Huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van de huurprijs, dan is de Huurder van rechtswege in verzuim. De Huurder is in dat geval een rente verschuldigd van 10% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Food-Machines heeft het recht de door Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente, en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. De Huurder is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Food-Machines verschuldigde.
 5. Indien de Huurder in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Huurder. Het verzuim van de Huurder die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Huurder), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Food-Machines hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, en de Huurder geen natuurlijk persoon is (zakelijke Huurder), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Huurder worden verhaald. De Huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Zekerheid, eigendom

 1. Food-Machines is gerechtigd voordat het gehuurde wordt afgeleverd, met de aflevering voort te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de huurovereenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van de Huurder te bedingen.
 2. Wanneer de Huurder de verlangde zekerheid niet geeft, heeft Food-Machines het recht de huurovereenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade, en zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de Huurder.
 3. Alle door, namens of voor rekening of risico van Food-Machines te leveren en geleverde zaken uit hoofde van welke huurovereenkomst dan ook, zijn en blijven onvervreemdbaar eigendom van Food-Machines.
 4. Indien de Huurder in verzuim is, is Food-Machines bevoegd het gehuurde direct op te eisen.
 5. De Huurder is verplicht om het gehuurde met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Food-Machines te gebruiken en te onderhouden, de identificerende kenmerken en verpakkingsmaterialen van het gehuurde ongewijzigd in stand te houden, en het gehuurde voldoende tegen brand-, ontploffings- en waterschade, machinebreuk(bedrijfsschade) en diefstal te verzekeren.
 6. Het is Huurder niet toegestaan om het gehuurde, al dan niet tot zekerheid, aan derden over te dragen, wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen, het gehuurde te (doen) bewerken of te (doen) verwerken.
 7. Huurder geeft op eerste verzoek van Food-machines toegang aan Food-machines tot het gehuurde voor inspectie.

Artikel 10. Koopoptie

 1. Huurder is bevoegd na het einde van de huurovereenkomst het gehuurde van Food-Machines te kopen en in eigendom te aanvaarden, mits Huurder binnen 14 dagen na factuurdatum de door Food-Machines bepaalde koopprijs voor het gehuurde betaalt

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Food-Machines aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Food-Machines beperkt tot maximaal de huurprijs voor twee maanden.
 2. De aansprakelijkheid van Food-Machines is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar.
 3. Food-Machines is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Food-Machines

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Huurder vrijwaart Food-Machines voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst schade lijden, en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Food-Machines toerekenbaar is. Indien Food-Machines uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Huurder gehouden Food-Machines zowel buiten als in rechte bij te staan, en onmiddellijk al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Food-Machines partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Food-Machines is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Versie algemene voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals van toepassing ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Food-Machines.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden!