Service nummer +31 (0) 85 06 60 247

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van IB Food-Machines. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die wij aanbieden en regelen de rechten en plichten van zowel ons als onze klanten. Hiernaast zijn de algemene voorwaarden te downloaden als PDF.

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van IB-Solutions B.V., IB-Trade B.V. en IB-Lease B.V., handelend onder de naam van IB Food-Machines (hierna te noemen: “IB Food-Machines”). De volledige contactgegevens van IB Food-Machines zijn als volgt: De Meer 3 8321 MT Urk Nederland info@food-machines.com www.food-machines.com

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten tussen IB-Solutions B.V. (KvK 68334843, tevens handelend onder de naam Food Processing Urk) en IB-Trade B.V. (KvK 59698985) gevestigd te Urk, Nederland, allen tevens handelend onder de naam IB Food-Machines, hierna te noemen “Food-Machines”, en een Wederpartij (daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Wederpartij is iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken of diensten van Food-Machines afneemt, koopt, dan wel met wie Food-Machines onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.
 3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Food-Machines, voor de uitvoering waarvan door Food-Machines derden worden ingeschakeld.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Food-Machines en de Wederpartij zullen op dat moment in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Food-Machines zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is vastgesteld.
 2. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, en exclusief kosten van verpakking, transport, verzekering en installatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Food-Machines daaraan niet gebonden.

Artikel 3. Maten, gewichten, afbeeldingen, technische specificaties

 1. Het is Food-Machines toegestaan af te wijken van verstrekte maten, gewichten, (technische) specificaties en dergelijke, voor zover een dergelijke afwijking van geringe betekenis is.
 2. Afbeeldingen, maten, gewichten, en (technische) specificaties opgenomen op de website, in prijslijsten en in brochures zijn niet bindend.
 3. De door Food-Machines verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen alleen ter verduidelijking.

Artikel 4. Contractsduur, uitvoeringstermijn, uitvoering, wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Food-Machines en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Leveringstermijnen kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Food-Machines eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Food-Machines dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Food-Machines is gerechtigd een bestelling in haar geheel dan wel in gedeeltes te leveren.
 4. Food-Machines heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Food-Machines is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren, en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Food-Machines de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Food-Machines aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Food-Machines worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Food-Machines zijn verstrekt, heeft Food-Machines het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan Food-Machines ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot schriftelijke aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Food-Machines zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan daarnaast de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de voorgenoemde mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Food-Machines gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Wederpartij schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Food-Machines op, en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Food-Machines gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Food-Machines daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Food-Machines is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: koersstijgingen, prijsstijgingen bij toeleveranciers, stijging van verzendkosten of transportkosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, zodanige omstandigheden die met voorgaande vergelijkbaar zijn. Indien een dergelijke omstandigheid zich voordoet is Food-Machines gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato van de bedoelde stijging te verhogen.

Artikel 5. Risico-overgang, levering, leveringstermijn

 1. Het risico van de door Food-Machines te leveren zaken gaat over op de Wederpartij op het moment van levering, dat wil zeggen de ontvangst van de zaken op het door de Wederpartij opgegeven adres.
 2. Het rapport van vervoerder strekt tot volledig bewijs van aflevering aan de Wederpartij.
 3. Ingeval van weigering van de aflevering door de Wederpartij, zijn alle kosten die hiermee samenhangen (waaronder de retourvracht en opslagkosten) voor rekening van de Wederpartij.
 4. De kosten van vervoer en van verzekering tijdens vervoer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van Wederpartij.
 5. De Wederpartij is gehouden alle noodzakelijke, gebruikelijke en/of wenselijke verzekeringen met betrekking tot de te leveren respectievelijk geleverde zaken te sluiten, in ieder geval vanaf het moment van de levering als bedoeld in artikel 5.1.

Artikel 6. Installatie, training, testen

 1. De Wederpartij installeert voor eigen rekening en risico de door Food-Machines geleverde zaken.
 2. De Wederpartij is met betrekking tot de geleverde zaken verantwoordelijk voor de training en instructie van medewerkers.
 3. Zaken die Food-Machines levert in het kader van een testperiode, vallen gedurende die testperiode volledig onder de verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
 4. Na afronding van de testperiode draagt de Wederpartij er op zijn kosten zorg voor dat de betreffende zaken in goede en schone staat en op kosten van de Wederpartij aan Food-Machines worden geretourneerd.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Food-Machines is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, of indien door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Food-Machines kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Food-Machines bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Food-Machines kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Food-Machines op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Food-Machines de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Food-Machines tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, of van schuldsanering, staat het Food-Machines vrij om de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder verplichting van haar kant tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Food-Machines op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan, en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht

 1. Food-Machines is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Food-Machines geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Food-Machines niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Food-Machines of van derden daaronder begrepen.
 3. Food-Machines kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Food-Machines ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is Food-Machines gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Food-Machines aan te geven wijze. Food-Machines is steeds gerechtigd om periodiek of door middel van (gedeeltelijke) vooruitbetaling te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is in dat geval een rente verschuldigd van 10% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Food-Machines heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente, en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Food-Machines verschuldigde.
 5. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Het verzuim van de Wederpartij die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Wederpartij), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Food-Machines hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, en de Wederpartij geen natuurlijk persoon is (zakelijke Wederpartij), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10. Zekerheid, eigendomsvoorbehoud

 1. Food-Machines is gerechtigd voordat wordt afgeleverd, met de aflevering voort te gaan, of (anderszins) te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor de stipte nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij te bedingen.
 2. Wanneer de Wederpartij de verlangde zekerheid niet geeft, heeft Food-Machines het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade, en zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de Wederpartij.
 3. Alle door, namens of voor rekening of risico van Food-Machines te leveren en geleverde zaken uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van Food-Machines tot door de Wederpartij zijn voldaan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Food-Machines krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de Wederpartij verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.
 4. De Wederpartij heeft, zolang zij niet in verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met Food-Machines, het recht om de geleverde zaken te gebruiken zoals in zijn bedrijf gebruikelijk. Wanneer het eigendomsrecht van Food-Machines door zaaksvorming, vermenging, natrekking of op andere wijze teniet gaat, draagt de Wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede-) eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op Food-Machines over. De Wederpartij treedt vanaf dan kosteloos op als houder en bewaarnemer van de betreffende zaak waarvan aan Food-Machines de (mede-)eigendom toekomt.
 5. Indien de Wederpartij in verzuim is, is Food-Machines bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken direct op te eisen van een ieder die deze houdt.
 6. De Wederpartij is verplicht om de door Food-Machines onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Food-Machines te bewaren, de identificerende kenmerken en verpakkingsmaterialen van de zaken ongewijzigd in stand te houden, en de zaken voldoende tegen brand-, ontploffings- en waterschade, machinebreuk(bedrijfsschade) en diefstal te verzekeren.

Artikel 11. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Food-Machines te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik geschikt is voor het gebruik buiten Nederland en of de te leveren zaken voldoen aan de voorwaarden die daar gesteld worden. Food-Machines kan in dat geval andere (garantie)voorwaarden stellen met betrekking tot de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Food-Machines verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van die zaak werd verstrekt. Van voorgenoemde garantie is altijd uitgesloten slijtage en defecten door het normale gebruik van het gehuurde.
 3. Wanneer de Wederpartij van Food-Machines gebruikte zaken (tweede hands) afneemt, worden door Food-Machines geen garanties verstrekt
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden, wanneer de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 6. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk, en in ieder geval uiterlijk binnen twee werkdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Food-Machines te worden gemeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Food-Machines in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Food-Machines in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 8. De prestatie van Food-Machines geldt in elk geval als deugdelijk indien de Wederpartij het geleverde, of een gedeelte van het geleverde, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Wederpartij het bepaalde in het vijfde en zesde lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 9. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Food-Machines opdracht heeft gegeven.
 10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en indien tijdig is gereclameerd, dan zal Food-Machines binnen redelijke termijn een nieuwe deugdelijke zaak en/of prestatie in de plaats van de eerdere ondeugdelijke zaak en/of prestatie stellen, of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk en de overeenkomst kan in dat geval niet worden ontbonden door de Wederpartij.
 11. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Food-Machines te retourneren en de eigendom daarover aan Food-Machines te verschaffen.
 12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan inclusief de onderzoekskosten aan de zijde van Food-Machines, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 13. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en reiskosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 14. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Food-Machines en de door Food-Machines bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar

Artikel 12. Aansprakelijk

 1. Food-Machines is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Food-Machines is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Food-Machines aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Food-Machines beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Food-Machines is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar.
 4. Food-Machines is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Food-Machines

Artikel 13. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Food-Machines voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Food-Machines toerekenbaar is. Indien Food-Machines uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Food-Machines zowel buiten als in rechte bij te staan, en onmiddellijk al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Food-Machines heeft het recht alle door haar ontwikkelde materialen en de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht en het modelrecht, komen toe aan Food-Machines, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Food-Machines te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.
 4. Wederpartij dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Food-Machines in dit opzicht voor eventuele aanspraken van derden. Onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten maakt geen onderdeel uit van enige overeenkomst die Food-Machines sluit met haar Wederpartij.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Food-Machines partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Food-Machines is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16. Versie algemene voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals van toepassing ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Food-Machines.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden voor het leasing!